Kisi Ke Janay Se Mujhe

khuda-hafiz

Kisi Ke Janay Se Mujhe Koi Faraq Nahi Parta

Lafaz Khuda Hafiz Se Mere Purany Marasm Hain

Leave a comment: