Dushmani Lakh Sahi Khatam

dushamni lakh sahi

Dushmani Lakh Sahi Khatam Na Kejiye Rishta

Dil Milay Ya Na Milay Hath Milate Rehye

Leave a comment: