Dekhiye Dunya Ke Manzar

aankhen bakshi

Sirf Itny Ke Liye Aankhen Hamain Bakshi Gayi

Dekhiye Dunya Ke Manzar Aur Beh Ibrat Dekhye

Leave a comment: